Picture of นางสาว สุพัตรา   อ้นอำพล 005_3440_54123440068
หน้าปกโครงงาน
 

หน้าปกโครงงานระยะที่2 ต้องปริ้นหลายหน้าเหมือนระยะที่1หรือเปล่าค่ะ

หรือพิมพ์เองให้เป็นหน้าเดียวได้ค่ะ

Picture of TA ju สาธิยา
ตอบ: หน้าปกโครงงาน
by TA ju สาธิยา - Thursday, 10 January 2013, 04:19 AM
 
พิมพ์เองหน้าเดียวค่ะ