รายวิชาที่มีอยู่

  คำอธิบายรายวิชา

           การพัฒนาทักษะทางภาษา (ภาษาลาว) ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน สำหรับการสื่อสารและทำความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม

   

  จุดประสงค์ทั่วไป

           1. เพื่อให้นักศึกษามีความรู้สามารถสื่อสารด้วยภาษาลาวได้ในระดับพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

           2. เพื่อให้นักศึกษามีทักษะในการสื่อสารด้วยภาษาลาวทั้งในด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน

           3. เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีความเข้าใจในวิถีชีวิต สังคม ประเพณีและวัฒนธรรมของคนลาว ผ่านการสื่อสารด้วยภาษาลาว